Therapeutenportaal

Let op! Vanwege de toenemende drukte bij Kurios Bijzonder kunnen wij weer intakes plannen vanaf september 2024.

Algemene voorwaarden.

Beroepsprofessionaliteit

 • De vaktherapeut van Kurios Bijzonder is lid van de Nederlandse Vereniging Psychomotorische Kinder Therapie (NVPMKT) of van de Nederlandse Vereniging Psychomotorische Therapie (NVPMT). Deze verenigingen zijn aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over de beroepsverenigingen en over de FVB kunt u vinden op sites van de verenigingen.
 • De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het therapeutisch proces. Deze handelt volgens de beroepscode van de beroepsvereniging NVO. De regiebehandelaar is BIG geregistreerd.
 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website (fvb.vaktherapie.nl) en is te vinden op de site van Kurios Bijzonder.
 • Kurios Bijzonder heeft contracten met meerdere gemeenten en conformeert zich aan de voorwaarden die deze gemeenten stellen voor zorgverlening aan jeugdigen. Hiervoor is nauwe samenwerking met de CJG’s van de gecontracteerde gemeenten.

Behandeling

 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.
 • Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. In principe vindt iedere 3 maand een evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 • De sessies duren 50 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • De gegevens betreffende cliënt en therapieverloop worden opgeslagen in een digitaal dossier (ECD).
 • Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut zowel mondeling als schriftelijk verslag doet over de ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen. U bent hierin de regiehouder.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Zie hiervoor: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2020-07-01/#Boek7_Titeldeel7_Afdeling5
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

 

Aanvulling bij behandeling van kinderen:

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
 • Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluatieverslagen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er
  voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.
 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties.

 

Kosten

 • De kosten per therapiesessie worden vooraf vastgelegd bij de intake. Voor een uitgebreid overzicht van tarieven zie de website van Kurios Bijzonder.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.
 • Op het eind van de maand krijgt u, indien van toepassing, de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen na verzending te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.


Annulering van de therapie
Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering worden de kosten van de sessie in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de gemeente of de ziektekostenverzekering. Bij 3 keer niet tijdig afmelden wordt de behandeling gestopt.